Jadranskim morem preplavljeni krš

Thursday, 02. March 2017. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao Donat Petricioli

Krš je oblik nadzemnog i podzemnog te podmorskog reljefa nastalog djelovanjem oborinskih voda na vapnenačku podlogu. On pokriva oko dvije trećine kopna Republike Hrvatske, a zastupljen je i u obalnim područjima hrvatskog teritorijalnog mora. Nakon zadnjeg ledenog doba izdizanje mora rezultiralo je preplavljivanjem krških formi koje su nasta(ja)le na zraku. Krške estuarije Zrmanje i Krke karakterizira duboko podvlačenje morske pod bočatu, potpovršinski temperaturni maksimumi, izrazita haloklina, „bioreaktorski“ uvjeti te bogate populacije planktonskih i bentoskih filtratorskih organizama. Ponorske podvelebitske i podbiokovske vrulje pak karakterizira duboko podvlačenje slatke vode pod morsku, a naseljene su bentoskim zajednicama u trajnom pionirskom stadiju. Morska jezera Mir, Zmajevo oko te Malo i Veliko jezero na Mljetu s morem komuniciraju kroz tanke pukotine u kršu ili uske, plitke kanale, stupac vode u njima je često stratificiran, morske mijene prigušene, slanost različita od slanosti okolnog mora, temperaturni rasponi veći, a zasićenost otopljenim kisikom ponekad je mala; životne zajednice u njima različite su u usporedbi s okolnim morem. Ulazne dijelove brojnih jadranskih morskih špilja i jama naseljava životna zajednica polutamnih špilja, bogata vrstama i biomasom, a u dubljim dijelovima špilja razvija se zajednica podmorskih špilja i prolaza u potpunoj tami, zajednica koja je siromašna i vrstama i biomasom. Neke podmorske jame biološki su još zanimljivije, jer u njima žive dubokomorski organizmi. U predavanju će biti opisani ovi brojni podmorsko-ekološki prirodni fenomeni, a riječ predavača bit će obogaćena brojnim autorskim podmorskim fotografijama te crtežima koje je autor prikupio u preko dvadeset godina koliko se ovom problematikom bavi.

Donat Petricioli, rođen 1960. god. u Zadru, diplomirani je inženjer biologije i ekologije (od 1983. god.) te instruktor ronjenja CMAS/CDA I**, EAD I* (od 2000./2005. god.). Ekspert je za biologiju i ekologiju mora s više od 30 godina iskustva u terenskom i laboratorijskom radu. Kao ekspert za biologiju mora sudjelovao je kao koautor u izradi brojnih studija utjecaja na okoliš koje se odnose na razne zahvate na moru (marikulturni zahvati, luke nautičkog turizma, ispusti otpadnih voda, lučka postrojenja, itd.). Bio je voditelj izrade brojnih dokumenata o praćenju stanja okoliša oko uzgajališta tuna i bijele ribe. Njegov znanstveni rad uključuje upotrebu autonomnog ronjenja u istraživanju morem preplavljenog krša istočne obale Jadranskog mora. Do sad je u koautorstvu objavio 13 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi i s njima izjednačenim časopisima te niz drugih znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je s priopćenjima na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Ima veliko iskustvo u korištenju brojnih i različitih instrumenata koji se upotrebljavaju u istraživanju vodenih i morskih ekosustava. Radi u poduzeću D.I.I.V. d.o.o. za ekologiju mora, voda i podzemlja, koje je i osnovao 1992. godine.

Videosnimka predavanja