početak

položaj

upute

pojmovnik

 

AUTORI

Strujanje i njegove posljedice

 

IDEJA I SADRŽAJ:

Branka Milotić

Rođena u Delnicama 1949. godine. Osnovnu je školu i gimnaziju završila u Delnicama. Nakon studija matematike i fizike na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, znanstveni stupanj magistra znanosti iz fizike (disciplina biofizika) stekla je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Odsjeku za fiziku Filozofskog fakulteta u Rijeci kao viši predavač za metodičku grupu kolegija. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz biofizike i edukacijske fizike. Članica Povjerenstva MZOS za Hrvatski nacionalni obrazovni standard, članica užega povjerenstva za jezik struke (prirodoslovlje i matematika) i članica Koordinacije za uvođenje HNOS-a u osnovne škole.

 

Ana Buchberger

Rođena 1977. godine u Rijeci. Maturirala je u Gimnaziji Andrije Mohorovičića u Rijeci 1996. godine i diplomirala studij Fizike-politehnike Filozofskog fakulteta u Rijeci 2003. godine s temom "Primjena Bernoullijeve jednadžbe".

 

KONTROLA I PACKE:

Barbara Šaina

Rođena 1979. godine u Puli. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Pazinu, a 2004. godine diplomirala matematiku i fiziku na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje od 2004. godine radi kao vanjska suradnica. Tijekom školovanja sudjelovala je na brojnim natjecanjima iz matematike. 1997. godine sudjelovala je na Maloj školi matematike u Višnjanu, a od 23.7.-30.7.2001. boravila je u Zagrebu na međunarodnom kongresu studenata matematike (International Congres of Students of Mathematics).

bsaina@yahoo.com

 

Rajka Jurdana-Šepić

Rođena 1965. godine u Rijeci. Diplomirala matematiku i fiziku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (1988), magistrirala (1992) i doktorirala (2000) iz fizike (atomska i molekulska fizika, astrofizika) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docentica na Odsjeku za fiziku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Autorica više znanstvenih radova iz područja astrofizike, stručnih radova i jedne knjige iz područja edukacijske fizike. Od 2002. godine glavni istraživač na projektu MZOS RH iz edukacijske fizike. Bavi se promocijom čakavštine i popularizacijom znanosti.

http://www.ffri.hr/~jurdana/

 

Marta Žuvić Butorac

Rođena u Rijeci 1965. godine. Diplomirala matematiku i fiziku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (1988), magistrirala (1995) i doktorirala (2002) iz molekulske biofizike na Sveučilištu u Zagrebu. Do 2004. godine radila na Zavodu za fiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci. Autorica više znanstvenih i stručnih te suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima radova iz područja biofizike i edukacijske fizike.

martaz@riteh.hr

 

IZRADA STRANICA:

Bojan Crnković

Rođen 1979.u Rijeci gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer matematika i informatika. Od 2003. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inžinjerstvo na Tehničkom fakultetu u Rijeci.

bojan.crnkovic@riteh.hr

 

Vedrana Mikulić

Rođena 1979. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirala je 2003. godine na Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci (smjer matematika-informatika) gdje je od iste godine zaposlena u zvanju asistenta.

http://www.ffri.hr/~vmikulic/

 

Stranice su izrađene za e-školu fizike u sklopu projekta

 

HOKUS-POKUS-FIZIKA!

 

Hrvatskog fizikalnog društva financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, voditelj Rajka Jurdana Šepić.

 

Literatura, izvori fotografija, zahvale

 
 

natrag       nastavak