početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POJMOVNIK

Priča o ravnoteži

 

CENTAR MASE - točka u kojoj se čini kao da se nalazi cjelokupna masa tijela. Kada se tijelo nalazi pod djelovanjem sile teže, centar mase jednak je težištu tijela. Za tijela koja imaju jednoliko raspoređenu masu i pravilnog su oblika, centar mase (a time i težište) nalazi se u geometrijskom središtu tijela.

FIZIČKI SUSTAV – tijelo ili skup više tijela koji zajedno sudjeluju u nekom procesu.

GRAVITACIJSKA SILA, GRAVITACIJA – sila koja djeluje među tijelima zbog njihove mase. Što su veće mase tijela, te što su tijela bliže, to je i gravitacijska sila jača.

HOMOGENO TIJELO - tijelo kojem je masa jednoliko raspoređena u svim njegovim dijelovima. Homogena su tijela obično ona koja su izgrađena od jednovrsnog materijala.

INDIFERENTNA RAVNOTEŽA – ravnoteža u kojoj će se tijelo (ili sustav) ostati i nakon djelovanja poremećaja.

KINETOZE – poremećaji ili bolesti sustava za održavanje ravnoteže (morska bolest, bolest vožnje i sl.).

LABILNA RAVNOTEŽA – ravnoteža koja se gubi uslijed djelovanja i najmanjeg poremećaja.

OSLONAC – površina koju zatvaraju točke o koje se tijelo oslanja na podlozi.

OVJESIŠTE - točka o koju je tijelo ovješeno.

RAVNOTEŽA – stanje tijela ili fizičkoga sustava u kojemu se sve sile koje na njega djeluju, poništavaju.

SILA TEŽA – rezultanta privlačne sile Zemlje (gravitacije) i centrifugalne sile uzrokovane rotacijom Zemlje. (ili: rezultanta sila koje djeluju na tijelo na Zemlji). (hvatište joj je u težištu tijela)

STABILNA RAVNOTEŽA – ravnoteža u koju će se tijelo (ili sustav) vratiti nakon djelovanja poremećaja.

STABILNOST – svojstvo fizičkoga sustava da se samostalno vraća u prvobitni položaj po prestanku djelovanja uzroka koji su ga iz toga položaja pomaknuli.

TEŽINA - sila kojom tijelo djeluje na vodoravnu podlogu ili na mirni ovjes. Posljedica je sile teže, hvatište težine je na podlozi ili u ovjesu.

TEŽIŠNICA – pravac koji prolazi težištem tijela

TEŽIŠTE – točka u kojoj se nalazi hvatište sile teže. Odgovara centru mase tijela ili fizičkog sustava.

VESTIBULARNI APARAT – organ u unutarnjem uhu koji služi za održavanje ravnoteže vlastitog tijela i za orijentaciju o položaju vlastitog tijela u prostoru.

 
 

natrag       nastavak